هاست اشتراکی

تجاری
780,000 ریال ماهانه
 • 5 گیگ فضای
 • نامحدود ترافیک
 • 3 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود تعداد پست الترونیکی
سازمانی
880,000 ریال ماهانه
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 5 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود تعداد پست الترونیکی
پر بازدید
980,000 ریال ماهانه
 • 20 گیگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 5 تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود تعداد پست الترونیکی