سرور آموزش مجازی

شخصی
شروع از
800,000 ریال ماهانه

"۱۵ کاربر همزمان
آدرس کلاس رایگان
۲۰گیگ هارد
سرور اشتراکی
دامین اشتراکی
لوگو مشترک
امکان ضبط کلاس
ترافیک نا محدود
آدرس IP اشتراکی
پشتیبانی رایگان
تحویل تا 6 ساعت
راه اندازی رایگان"

پر مصرف
شروع از
2,200,000 ریال ماهانه

۵۰ کاربر همزمان
۴۰گیگ هارد
سرور اختصاصی
دامین اختصاصی
لوگو اختصاصی
امکان ضبط کلاس
ترافیک نا محدود
آدرس IP اختصاصی
پشتیبانی رایگان
تحویل تا 72 ساعت

  • دامین شما آدرس
حرفه ای
شروع از
5,000,000 ریال ماهانه

"۱۰۰ کاربر همزمان
۱۰۰گیگ هارد
سرور اختصاصی
دامین اختصاصی
لوگو اختصاصی
امکان ضبط کلاس
ترافیک نا محدود
آدرس IP اختصاصی
پشتیبانی رایگان
تحویل تا 72 ساعت"

  • دامین شما آدرس
شرکتی
شروع از
7,800,000 ریال ماهانه

"۱۵۰ کاربر همزمان
دامین ir. رایگان
۲۰۰گیگ هارد
سرور اختصاصی
دامین اختصاصی
لوگو اختصاصی
امکان ضبط کلاس
ترافیک نا محدود
آدرس IP اختصاصی
پشتیبانی رایگان
تحویل تا 72 ساعت"

سازمانی
شروع از
1,480,000 ریال ماهانه

"۵۰۰ کاربر همزمان
دامین ir. رایگان
۴۰۰گیگ هارد
سرور اختصاصی
دامین اختصاصی
لوگو اختصاصی
امکان ضبط کلاس
ترافیک نا محدود
آدرس IP اختصاصی
پشتیبانی رایگان
تحویل تا 72 ساعت"

آموزشی
68,000,000 ریال ماهانه

"10۰۰ کاربر همزمان
دامین ir. رایگان
۸۰۰گیگ هارد
سرور اختصاصی
دامین اختصاصی
لوگو اختصاصی
امکان ضبط کلاس
ترافیک نا محدود
آدرس IP اختصاصی
پشتیبانی رایگان
تحویل تا ۷۲ ساعت"